RĪGAS 14.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3814900734, Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2015. gada 16. novembrī Nr. 14-nts

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
Uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
31. un 41.pantu, Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 591, 13.10.2015.  “Kārtība,
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī
pārcelti uz nākamo klasi” II daļu, Sadarbības
līgumu Nr. 13-03, noslēgtu 2013. gada
6. novembrī ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Iļģuciema cietumu un Rīgas 14.vakara (maiņu)
vidusskolas  nolikuma 44.2 punktu

1. Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas ( turpmāk tekstā - Skolas) Uzņemšanas noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu Skolas īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

2. Izglītojamo uzņemšana nākamajam mācību gadam tiek uzsākta jūnija pirmajā darba dienā un turpinās visu mācību gadu.

3. Iestājoties skolā, izglītojamais un viņa vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:

 • Skolas reģistrācijas apliecību;
 • Skolas akreditācijas lapu;
 • Skolas īstenoto izglītības programmu licencēm;
 • Skolas īstenoto izglītības programmu akreditācijas lapām;
 • Skolas Nolikumu;
 • Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
 • Skolas Uzņemšanas noteikumiem.

4.  Iestājoties Skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Vecāka (aizbildņa) iesniegums (skolēniem, kuri jaunāki par 18 gadiem);
 • Izglītojamā iesniegums;
 • Medicīniskā karte ( 026/u veidlapa) vai, ja skolēns sasniedzis 18 gadu vecumu, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
 • Iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • Liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts;
 • Aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • VISC izsniegto sertifikātu ( ja tādi ir) kopijas ( uzrādot oriģinālu).

5. Ja izglītojamais ir obligātajā izglītības vecumā un atrodas ieslodzījuma vietā, iesniegumu tiesīga iesniegt par ieslodzītā resocializāciju atbildīgā cietuma amatpersona.

6. Iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., parakstot ar drošu elektronisku parakstu.

7. Ja  izglītojamais, kurš iepriekš mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī, stājoties Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena mācību gada laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.  

8. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteicies Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Mācību sasniegumu vērtēšanas komisija novērtē izglītojamā valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā. 

9. Uzņemot izglītojamos pamatizglītības otrā posma izglītības programmā, Skolas direktors slēdz rakstisku vienošanos   ar nepilngadīga izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) par sadarbību, vecāku pienākumiem un tiesībām.

10. Uzņemot izglītojamos Iļģuciema cietumā īstenotajās izglītības programmās, Skolas direktora apstiprināta komisija var izvērtēt ieslodzītās personas iepriekšējās izglītības līmeni, kā arī valodu zināšanas līmeni.

11. Izglītojamos visās skolas īstenotajās izglītības programmās uzņem bez vecuma ierobežojuma.

12. Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamos uzņem, ja ir iegūta apliecība par pamatizglītību. 11.un 12.klasē izglītojamos uzņem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi.

13. Izglītojamo var uzņemt Skolā kā eksterni no 18 gadu vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai valsts pārbaudījumu kārtošanai. Izglītojamais iesniedz iesniegumu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, iesniegumam pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

14. Neklātienes  izglītības programmā pilngadīgie izglītojami var mācīties, izmantojot tālmācības metodi, ja uz laiku izbraukuši no valsts, ja ir īpaši ģimenes vai darba apstākļi, kā arī veselības problēmu dēļ. Ar šiem izglītojamiem Skolas direktors slēdz vienošanos. Ja izglītojamais nepilda vienošanās prasības, viņam tiek liegta iespēja mācīties tālmācībā. Izglītojamiem, kas vēlas mācīties, izmantojot tālmācības metodi, jābūt pieejamam datoram, internetam un dokumentu skenēšanas iespējām.

15. Izglītojamo pāriešana no Skolas uz citu izglītības iestādi un uzņemšana Skolā no citas izglītības iestādes notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

16. Izglītojamo atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām.