No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

RĪGAS 14.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3814900734, Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2017. gada 5. decembrī Nr. VSV14-17-5-rs

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā Ministru Kabineta noteikumiem
Nr. 591, 13.10.2015. “Kārtība, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un
atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo
klasi” II daļu, sadarbības līgumu Nr. 13-03,
noslēgtu 2013. gada 6. novembrī ar
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietumu
un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
nolikuma 44.2 punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

 • Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) izglītojamo uzņemšanas noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu Skolas īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
 • Izglītojamie pamatskolā tiek uzņemti pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programmā (kods 23011112). Izglītības programmas īstenošanas vietā Margrietas ielā 4 mācības notiek 5 (piecas) dienas nedēļā, īstenošanas vietā Iļģuciema cietumā Tvaikoņu ielā 3 mācības notiek 4 (četras ) dienas nedēļā.
 • Izglītojamie vidusskolā klātienē tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011012), īstenošanas vieta Margrietas iela 4, mācības notiek 4 (četras) dienas nedēļā.
 • Izglītojamie vidusskolā neklātienē tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011013), īstenošanas vieta Margrietas iela 4, mācības notiek 2 (divas) dienas nedēļā pirmdienās, otrdienās vai trešdienās, ceturtdienās; vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 31012013), īstenošanas vieta Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, mācības notiek 4 (četras) dienas nedēļā.

 

II. Dokumentu pieņemšana

 • Izglītojamo uzņemšana nākamajam mācību gadam tiek uzsākta jūnija pirmajā darba dienā un turpinās visu mācību gadu.
 • Iestājoties skolā, izglītojamais un viņa vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:
  • Skolas reģistrācijas apliecību;
  • Skolas akreditācijas lapu;
  • Skolas īstenoto izglītības programmu licencēm;
  • Skolas īstenoto izglītības programmu akreditācijas lapām;
  • Skolas Nolikumu;
  • Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
  • Skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem.
 • Iestājoties Skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • vecāka (aizbildņa) iesniegums (izglītojamiem, kuri jaunāki par 18 gadiem);
  • izglītojamā iesniegums;
  • medicīniskā karte (026/u veidlapa) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes

      (veidlapa Nr. 027/u);

  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts izglītības satura centra izsniegto sertifikātu (ja tādi ir) kopijas (uzrādot oriģinālu).
 • Ja izglītojamais ir obligātajā izglītības vecumā un atrodas ieslodzījuma vietā, iesniegumu tiesīga iesniegt par ieslodzītā resocializāciju atbildīgā cietuma amatpersona.
 • Iesniegumus var nosūtīt elektroniski uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 • Ja  izglītojamais, kurš iepriekš mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī, stājoties Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena mācību gada laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.  
 • Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteicies Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Mācību sasniegumu vērtēšanas komisija novērtē izglītojamā valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

 

III. Izglītojamo uzņemšana

 • Izglītojamos Skolā uzņem Skolas direktors ar rīkojumu.
 • Skolas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības programmā mācību gada laikā informācija par izglītojamo 10 (desmit) darbadienu laikā tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta, un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.
 •  Uzņemot izglītojamos pamatizglītības otrā posma izglītības programmā, Skolas direktors slēdz rakstisku vienošanos ar nepilngadīga izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) par sadarbību, vecāku pienākumiem un tiesībām.
 • Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamos uzņem, ja ir iegūta apliecība par pamatizglītību. 11. un 12. klasē izglītojamos uzņem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi.
 • Izglītojamos visās skolas īstenotajās izglītības programmās uzņem bez vecuma ierobežojuma.
 • Izglītojamo var uzņemt Skolā kā eksterni no 18 gadu vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai valsts pārbaudījumu kārtošanai. Izglītojamais iesniedz iesniegumu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, iesniegumam pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.
 • Neklātienes  izglītības programmā pilngadīgie izglītojami var mācīties, izmantojot tālmācības metodi, ja uz laiku izbraukuši no valsts, ja ir īpaši ģimenes vai darba apstākļi, kā arī veselības problēmu dēļ. Ar šiem izglītojamiem Skolas direktors slēdz vienošanos. Ja izglītojamais nepilda vienošanās prasības, viņam tiek liegta iespēja mācīties tālmācībā. Izglītojamiem, kas vēlas mācīties, izmantojot tālmācības metodi, jābūt pieejamam datoram, internetam un dokumentu skenēšanas iespējām.
 • Izglītojamo pāriešana no Skolas uz citu izglītības iestādi un uzņemšana Skolā no citas izglītības iestādes notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

IV. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu pieņemšanas un grozījumu kārtība

 • Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un tā grozījumus izdod Skolas direktors, tie var tikt izskatīti Skolas Metodiskajā padomē.
 • Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus saskaņo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

V. Noslēguma jautājumi

 • Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Skolas iekšējie noteikumi 16.11.2015. Nr.VSV14-17-14-nts “Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi”.