No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

I. KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI

Karjera – process, kurā indivīds efektīvi (mērķtiecīgi, sistēmiski, plānveidīgi) izmanto izmanto un vada visus viņam pieejamos resursus (iekšējos un ārējos) savu mērķu sasniegšanai kādā no dzīves jomām un/vai lomām visa mūža garumā, tādā veidā indivīdam pilnveidojot savu personību, pašrealizējoties.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras attīstībā svarīga ir personīgā motivācija un iniciatīva.

Karjeras attīstību ietekmējošie faktori:
• iekšējie determinanti
(personības, indivīda attīstības bioloģiskie faktori; psiholoģiskie faktori): cilvēka garīgās un fiziskās spējas, prasmes, rakstura īpašības un cilvēkam dotās iespējas.
• ārējie determinanti
sociālekonomiskie faktori (ģimene, draugi, skola, augstskola, materiālie līdzekļi), kas savstarpēji mijiedarbojas.

Karjeras izglītības būtība Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolā -
• orientācija ne tikai uz profesijas vai karjeras izvēli, bet arī uz indivīda pašattīstību, personības izaugsmi;
• indivīda paša ieguldījums, aktīva darbība sevis attīstībai, pilnveidei (pašattīstība,
• pašorganizēšana, pašvadība), skola tikai rada iespējas un palīdz;
• karjeras izglītībā iesaistīto pušu (skolas, ģimenes, sabiedrības) mijiedarbība.

Karjeras izglītības saturiskie aspekti -
• cilvēka potenciāla (iekšējo resursu) attīstība (īpašību, prasmju, spēju, vērtību...)
• sava potenciāla izzināšana (sevis izzināšana, izpratne – kas es esmu? ko es gribu? ko es protu?)
• sava potenciāla izmantošanas iespēju apzināšana (kur un kā es varu likt lietā savas spējas, zināšanas, prasmes, īpašības...) un to izmantošana

GRIBU
• Pēta savas iespējas, vēlmes un intereses esošās situācijas kontekstā
• Pēta savas nākotnes iespējas

VARU
• Nostiprina esošās zināšanas
• Izvērtē resursus un iespējas
• Finansiālās iespējas
• Pašizpēte
• Iepriekšējā darba pieredze
• Iepriekšējā iegūtā izglītība
• Dzīves pieredze

VAJAG
• Pieprasījums darba tirgū
• Savstarpējā pieredzes apmaiņa
• Izglītības iespējas
• Iegūt vidējās izglītības atestātu

Karjeras vadības prasmes

Šodienas situācija pasaulē ir krasi mainījusies, jo globālā tirgus un uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Karjeras attīstības atbalstu vairs nevar uzskatīt vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena izglītības līmeņa uz citu un no mācībām uz darbu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. Ilgstoša mācīšanās ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences izturēšanā un veiksmē.

Lai noturētos darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba vides procesu vadītāju. Ja indivīds (ne tikai jaunietis, bet arī pieaugušais) nav apguvis karjeras vadības prasmes, viņš arī nespēj īstenot savas personīgās dzīves un savas karjeras veiksmīgu virzību.

Attīstības iezīmes Karjeras vajadzības

Pamatskolas 5.–9. klase

• Daudz patstāvīgāki
• Saprot, ka piederība grupai un draugiem ir svarīga
• Var uzņemties vairāk atbildības
• Pārsteidzošs interešu vēriens
• Var patstāvīgi domāt, tomēr ir viegli ietekmējami
• Identificē personīgās intereses, spējas, savas stipras un vājas puses
• Raksturo savus pienākumus mājās un skolā un saista tos ar kopienā sastopamiem darbiem
• Apraksta, cik darbs ir nozīmīgs un
sasniedzams visiem cilvēkiem
• Apraksta, kā personīgie uzskati un vērtības ietekmē lēmumu pieņemšanu

Vidusskolas 10.–12. klase

• Veido savu identitāti
• Uzsāk lielākus un reālistiskākus darba/
• karjeras meklējumus
• Attīsta interesi par sociāliem jautājumiem
• Nobriest seksuāli, mainoties fiziski un emocionāli
• Kļūst aizvien patstāvīgāki
• Saprot, kā individuālā personība, spējas un intereses ir saistītas ar karjeras mērķiem
• Saprot, kā izglītība ir saistīta ar augstskolas izvēli, turpmāku apmācību un/vai iekļaušanos darba tirgū
• Demonstrē pārnesamās prasmes, kuras var izmantot dažādos darbos un piemērot mainīgajām darba prasībām
• Spējīgi izmantot plašus karjeras informācijas avotus
• Demonstrē atbildīgu lēmumu pieņemšanu

II. KARJERAS IZGLĪTĪBA

Karjeras izglītības mērķisir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet caurviju un veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

Karjeras izglītības uzdevumi

1. Pašattīstība:
• izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,
• izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,
• attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,
• analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

2. Motivācija. Dažādas karjeras iespējas :
•  izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,
•  izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,
• izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences,
•  salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,
•   piedalīties darba izmēģinājumos,
•   uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,
•   gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,
• izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtība
• uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašība s palīdz noturēties darba tirgū.

3. Savas karjeras plānošana un vadība:
• apgūt karjeras vadības prasmes,
• noteikt savas attīstības vajadzības,
• pilnveidot savas zināšanas un prasmes,
• apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,
• veidot savu personīgās karjeras plānu,
• attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,
• veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi:
• Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa.
• Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība.
• Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības.
• Mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami.
• Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.

III.  KARJERAS IZGLĪTĪBAS PLĀNOŠANA

Lai skolēnus sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, skolai ir jānodrošina saviem skolēniem aizvien daudzveidīgāks un lielāk s mācīšanās pieredžu skaits.

Karjeras izglītības programmas sastāvdaļas:

Sevis izzināšanas aktivitātes, kurās skolēni:
• identificē savas personīgās īpašības (fiziskās, intelektuālās, emocionālās iezīmes,
prasmes, intereses un vērtības),
• izpēta personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērus, lai gūtu panākumus dažādās dzīves un darba situācijās,
• izvērtē stratēģijas un apstākļus, kas ietekmē viņu mācīšanos dažādās dzīves un darba situācijās. Iespēju apzināšanās aktivitātes iesaista skolēnus darba pasaules izpētē un iepazīšanā. Aktivitātes var ietvert:
• dažādas darba vides iepazīšana un pētīšana,
• dažādu profesiju un izglītības un apmācības iespēju izpēte,
• darba pasaules vēsturisko un plānoto izmaiņu analīze.

Lēmumu pieņemšana ir saistīta ar mācīšanos, kā pieņemt lēmumus, lai plānotu un vadītu savu karjeru. Skolēni iesaistās aktivitātēs, kas palīdz:
• izpētīt, kā citi cilvēki pieņem lēmumus, un saprast, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu,
• identificēt atbilstošus lēmuma pieņemšanas stilus un stratēģijas,
• ģenerēt dažādas ar karjeru saistītas izvēles.

Pieņemt lēmumu par karjeras izvēli nenozīmē tikai piemērot indivīdu noteiktai profesijai.

Lēmuma pieņemšanu ietekmē dažādi faktori, kuri ir jāņem vērā:
• sociālais konteksts (ģimene, vienaudži, sabiedrības grupas,
• sociāli-ekonomiskais statuss u.c.),
• individuālās iezīmes (veselība, vērtības, intereses, prasmes, vecums, zināšanas u.c.),
• vides     konteksts (politiskie uzskati, izglītības iestādes, ģeogrāfiskais izvietojums, darba tirgus u.c.),
• citi faktori (laika perspektīvas, izdevība, izmaiņas laika gaitā u.c.).

Sagatavošanās pārmaiņām un pārejai attiecas uz tādas izpratnes un prasmju veidošanu, kādas skolēnam ir nepieciešamas, lai tiktu galā ar jaunām situācijām, gan vēlamām, gan nevēlamām. Šādas aktivitātes palīdz:
• noteikt dažādas plānotas un neplānotas dzīves/darba pārmaiņas un pārejas periodus, ar kādiem ir jāsastopas dzīves laikā,
• izpētīt, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām,
• attīstīt prasmes, lai efektīvi pārvarētu dažādas plānotas un neplānotas pārmaiņas, piemēram, problēmu risināšanu, atbalsta tīklu identificēšanu un izmantošanu.

IV.  KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

I. Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi

1. Karjeras izglītības mērķis:
1.1. karjeras izglītības īstenošana vakara (maiņu) vidusskolā var tikt organizēta klātienes vai neklātienes formā;
1.2. karjeras izglītības mērķi, integrējot to vakara (maiņu) vai neklātienes izglītības programmu saturā, ir:
1.2.1. dot iespēju iegūt zināšanas, prasmes un atbalstu karjeras izglītībā personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi pilna laika klātienes izglītības programmas apguvei un kuras ir gatavas daļu karjeras izglītības satura apgūt patstāvīgi;
1.2.2. organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augustā noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” prasībām un Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”, integrējot specifiskus mērķus;
1.2.3. nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, balstoties uz izglītojamo dzīves pieredzi, darba pieredzi un iepriekš iegūto izglītību;
1.2.4. radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

2. Karjeras izglītības uzdevumi:
Lai izkoptu izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei, galvenie karjeras izglītības uzdevumi ir šādi :
2.1. nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;
2.2. palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās
puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus;
2.3. veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību;
2.4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes,
informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;
2.5. palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto esošo karjeru vai iespējamo karjeru;
2.6. nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi un dalīties pieredzē;
2.7.izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību;
2.8. veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību;
2.9. pilnveidot praktiskā un patstāvīgā darba prasmes;
2.10. izmantot mācību darbā atbilstošus un daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas;
2.11. radīt motivāciju karjeras izvēlē;
2.12. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, kā arī pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem.

II. Karjeras izglītības saturs

3. Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir — īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, esošās karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan ikdienas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.
4. Katra karjeras izglītības joma — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība — ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā.
5. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanas aspekti (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu):
5.1. pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības;
5.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze — patstāvīga, loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana; prasme pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā;
5.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību;
5.4. sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt
un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos;
5.5. saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;
5.6. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskajā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas;
5.7. matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.).

6. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās, taču ne vienādā mērā.

7. Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:
7.1. mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;
7.2. manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks;
7.3. mana ģimene, tās loma, tradīcijas;
7.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju,
7.5. attieksmes un vērtības;
7.6. prasme sadarboties, risināt konfliktus;
7.7. mana veselība un nākotnes nodomi;
7.8. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu;
7.9. pašaudzināšana.

8. Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas:
8.1. darba nozīme cilvēka dzīvē;
8.2. populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi;
8.3. manu vecāku darba dzīve;
8.4. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana;
8.5. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve;
8.6. darba tirgus un nodarbinātība;
8.7. sociālā vide un nodarbinātība;
8.8. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes
8.9. darba likumdošana, darba drošība;
8.10. pašnodarbinātība.

9. Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas:
9.1. lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai;
9.2. lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene,
skola, draugi, sabiedrība u.c.);
9.3. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;
9.4. kad viss nenorit tā, kā plānots;
9.5. mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa u n ilgtermiņa plānošana);
9.6. pārmaiņas manā dzīvē;
9.7. komandas darba pieredze;
9.8. praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;
9.9. sevis prezentēšana.

III. Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns

10. Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas - mācību priekšmetu stundas, mācību priekšmeta mēneša pasākumus, karjeras nedēļas, mācību ekskursijas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādas ārpusstundu aktivitātes.
10.1. 5.-9. klase, Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011812), Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma (kods 21011822), izglītības programmas tiek īstenotas Iļģuciema cietuma skolā, tiek akcentēta KARJERAS VADĪBA šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu/ pasākumu skaits

Valodas

Ģimenes tradīcijas

1

Tehnika sadzīvē

1

Apsveikums, afiša, ielūgums

1

Oficiālā un privātā saziņa. Oficiāls ielūgums, apsveikums. Informācijas daudzveidība.

1

Runas kultūra. Valodas situācija un valodas politika. Lietišķie raksti: CV, motivācijas vēstule.

1

Svešvaloda

Darbs un profesijas.

1

Profesijas, kuras mēs izvēlamies

1

Matemātika

Teksta uzdevumi. Darba ražīgums - darba laiks – darba apjoms.

1

Sociālās zinības

Nākotnes perspektīvās profesijas

1

Kas Latviju sagaida nākotnē

1

Mūzika

Mūzika un sabiedrība

1

Vizuālā māksla

Stils un dizains. Stils mākslā un dzīvē

1

Interjerista profesija projekts. Interjera projekta skices izstrāde.

1

Arhitektūra – rotājums un stils. Stils arhitektūrā.

1

Bioloģija

Bioloģijas apakšnozares, to saistība ar ikdienas dzīvi un pētījumu objektiem.

1

Vides daudzveidības un vides kvalitātes saglabāšanas iespējas.

1

Ķīmija. Fizika

Ievērojami Latvijas ķīmiķi un fiziķi..

1

Zinātniski pētnieciskās iestādes Latvijā, kuru darbība saistīta ar ķīmiju vai fiziku.

1

 

Ķīmijas attīstības vēsture un ar ķīmiju saistītas profesijas

1

Ģeogrāfija

Saimniecības attīstības priekšnoteikumi. Saimniecības sektori. Lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde. Rūpniecības nozares. Enerģētika. Latvijas saimniecība.

1

Apkalpes sektors. Transports. Rekreācija un tūrisms.

1

Vēsture

Kas un kā pēta vēsturi? Arhīvi un muzeji – vēstures liecību krātuves.

1

Latvija Eiropas Savienībā.

1

Saimnieciskā dzīve.
Latvijas Republikas likumdošanas un izpildvaras sistēma. Kultūra un izglītība.

1

Kultūra, māksla, izglītība.
Izaicinājumi un risinājumi.

1

Starptautiskās organizācijas.

1

Klases stundas

Karjeras nedēļa

1

Senākās profesijas

1

“Melnās kafijas vakars”

1

Viktorīna “Kas? Kur? Kad?”

1

Masļeņica 

1

10.2. 10.–12. klase, Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012013), izglītības programma tiek īstenota Iļģuciema cietuma skolā, tiek akcentēta joma PAŠIZPĒTE, KARJERAS IZPĒTE, KARJERAS VADĪBA šādā apjomā:

Klases stundās/ ārpusstundu darbā 

Karjeras nedēļa

Darbs un vaļasprieks

“Melnās kafijas vakars”

Seminārs – praktiskā nodarbība “Sevis menedžments”

Seminārs – praktiskā nodarbība “Komandas vadība. Retorika”

Veselības mācība.
Personības vispusīga attīstība un pilnveidošanās.
Attiecības ar citiem cilvēkiem; efektīva komunikācija dažādās vidēs; saskarsmes un saziņas prasmju nozīme veselīgu lēmumu pieņemšanā.
Spriedze; izdegšanas (izsīkuma)

Viktorīna “Kas? Kur? Kad?”

Vērtības. Mana vērtību sistēma.

Masļeņica

Valsts svētki, tautas tradīcijas.

10.3. 8. klase, Pamatizglītības otrā posma (7.- 9. klase) izglītības programma (kods 23011112), tiek akcentēta joma KARJERAS VADĪBA šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu/ pasākumu skaits

Valodas

Saziņa un tekstveide. Oficiālais ielūgums, apsveikums, CV, motivācijas vēstule, informācijas daudzveidība.

1

Pārspriedumi - Mana vecāku profesija. Mani nākotnes plāni. Kas būšu, kad izaugšu?

1

Svešvaloda

Diskusija

1

Vaļasprieks un intereses

1

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

1

Matemātika

Izcilākie matemātiķi

1

Sociālās zinības

Droša sociālā vide

1

Darbs un karjera

1

Mūzika/ Vizuālā māksla

Mūzika un sabiedrība.
Sveču lējējs.

1

Bioloģija

Ekoloģija, profesijas ”Cilvēks – daba”

1

Zooloģijas zināšanu nozīme cilvēka profesionālajā darbībā.

1

Ķīmija

Ķīmija sadzīvē

1

Fizika

EM viļņu ietekme uz dzīvo dabu.

1

Ģeogrāfija

Lielākais zvejas apgabals - Atlantijas un Ziemeļu Ledus okeāns

1

Ekoloģijas problēmas

1

Ievērojamākie Austrumāzijas zīmoli

1

Vēsture

Saimnieciskā dzīve.
Latvijas Republikas likumdošanas un izpildvaras sistēma. Kultūra un izglītība.

1

Kultūra, māksla, izglītība.
Izaicinājumi un risinājumi.

1

Starptautiskās organizācijas.

1

Klases stundas/ ārpusstundu  pasākumi

Profesiju daudzveidība

1

Sekmju prognozes. Vajadzības, vēlmes, spējas.

1

Orientēšanās spēle – Mana Rīga

1

“Melnās kafijas vakars”

1

Erudītu spēle

1

Karjeras nedēļas

1

Mācību ekskursijas

1

Izstāde SKOLA un ar to saistītie pasākumi

1

 

Interešu izglītība, individuālās stundas un konsultācijas

Visu mācību gadu

10.4. 9. klase, Pamatizglītības otrā posma (7.- 9. klase) izglītības programma (kods 23011112), tiek akcentēta joma KARJERAS VADĪBA šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu/ pasākumu skaits

 

Valodas

Publiskā runa

1

Valodas politika

1

Lietišķie raksti

1

Svešvaloda

Diskusija (krievu val.)

1

 

Vaļasprieks un intereses (krievu val.)

1

 

Profesiju pasaule

1

 

Es gribu kļūt par…

1

 

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

1

Sociālās zinības

Nākotnes perspektīvās profesijas

1

Kas Latviju sagaida nākotnē

1

 

Mūzika / Vizuālā māksla

Mūzika un sabiedrība.

1

Sveču lējējs.

1

Kultūra, māksla un izglītība

1

 

Ģeogrāfija

Dabas aizsardzības politika Latvijā

1

Latvijas mežu apsaimniekošana

1

Latvijas dabas resursi un to apsaimniekošana

1

 

 

 

Vēsture

Saimnieciskā dzīve

1

LR likumdošanas un izpildvaras sistēma

1

Ikdienas dzīve, kultūra un izglītība

1

Latvijas valsts saimnieciskā attīstība pēc valstiskās neatkarības atgūšanas

1

Starptautiskās organizācijas

1

Daudzveidīgā pasaule. Kultūras daudzveidības izpausmes mūsdienu pasaulē.

1

 

Bioloģija

Cilvēka anatomijā iegūstamo zināšanu un prasmju nepieciešamība ārsta, medmāsas, kosmetologa, friziera, u.c. profesiju izvēlē

1

Mūsdienu medicīnas iespējas

1

Ķīmija

Ķīmija sadzīvē

1

Fizika

Nedzirdamās skaņas un skaņu lietojums

1

 

 

Klases stundas/ Ārpusstundu pasākumi

Profesiju daudzveidība

1

Sekmju prognozes. Vajadzības, vēlmes, spējas.

1

Izglītības vērtība. Karjeras nedēļas iespaidi.

1

Darbs vasarā.

1

Orientēšanās spēle – Mana Rīga

1

“Melnās kafijas vakars”

1

Erudītu spēle

1

Karjeras nedēļas

1

Mācību ekskursijas

1

Izstāde SKOLA un ar to saistītie pasākumi

1

Interešu izglītība,  individuālās stundas un konsultācijas

Visu mācību gadu

10.5. 10. klase, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013), tiek akcentēta joma PAŠIZPĒTE šādā apjomā:

Klases stundās / Ārpusstundu pasākumi

Darbs un vaļasprieks

Karjeras nedēļa – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Melnās kafijas vakars – tikšanās ar LNAA kadetiem

Orientēšanās spēle – Mana Rīga

Mācību ekskursijas

Projekts – Pirms 100 gadiem dzima valsts

Karjeras dienas – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Viktorīna svešvalodā - Sports un bizness.
Olimpiāde svešvalodās -Atver durvis pasaulei
Radošais darbs un talants.

Pētnieciskie darbi, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvēm, radošie darbi mēneša pasākumu ietvaros Sievietes daudzveidīgā sūtība

Leksikas iedalījums pēc profesionālā lietojums Ikdienas un publiskā runa. Valodas funkcionālie stili.

Pasākums- Sievietes daudzveidīgā sūtība”

Pārspriedums- Literatūra un māksla manā dzīvē.

Izstāde SKOLA un ar to saistītie pasākumi

Skolas pašpārvaldes un skolas padomes aktivitātes karjeras atbalsta pasākumos

Interešu izglītība, individuālās stundas un konsultācijas

10.6. 11. klase, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013), tiek akcentēta joma KARJERAS IZPĒTE šādā apjomā:

Klases stundās / Ārpusstundu pasākumi

Karjeras nedēļa – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Erudītu spēle

Melnās kafijas vakars – tikšanās ar LNAA kadetiem

Orientēšanās spēle – Mana Rīga

Mācību ekskursijas

Karjeras kompass

Temperamenta izpēte

Pētnieciskie darbi, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvēm, radošie darbi mēneša pasākumu ietvaros „Sievietes daudzveidīgā sūtība”

Olimpiāde svešvalodā -,Atver durvis pasaulei

Viktorīna svešvalodā - Radošais darbs un talants.

Ikdienas un publiskā runa

Darbs. Pieteikšanās darbā un darba intervijas

Izglītības sistēma Latvijā un ārzemēs. Studentu apmaiņa.

Es kā rakstnieks. (Piedalīšanās O.Vācieša radošo darbu konkursā)

Pārspriedumi – Latvietis mūsdienās. Jauniešu un vecāku attiecības mūsdienās karjeras izvēlē

Cilvēka ekonomisko vajadzību saskaņošana ar ilgtspējīgas un dzīves kvalitātes nodrošināšanu.

Izstāde SKOLA un ar to saistītie pasākumi

Skolas pašpārvaldes un skolas padomes aktivitātes karjeras atbalsta pasākumos

Interešu izglītība, individuālās stundas un konsultācijas

10.7. 12. klase, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013), tiek akcentēta joma KARJERAS VADĪBA šādā apjomā:

Klases stundās / Ārpusstundu pasākumi

Karjeras nedēļa – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Erudītu spēle

Melnās kafijas vakars – tikšanās ar LNAA kadetiem

Orientēšanās spēle – Mana Rīga

Mācību ekskursijas

Karjeras kompass

Rakstura iezīmju un spēju izpēte

Ja es būtu firmas direktors…

Mana izvēle un atbildība

Viktorīna svešvalodā – Atver durvis pasaulei. Likumi un ierobežojumi

Pasākums – Ikdienas publiskā runa. Valsts valodas likums

Galvenās bioloģijas nozares. Bioloģijas zināšanu nozīme tālākizglītībā un profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē.

Pētnieciskie darbi, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvēm, radošie darbi mēneša pasākumu ietvaros – Sievietes daudzveidīgā sūtība

Literārā žurnāla “Mēs” izveide (visu māc. gadu)

Izstāde SKOLA un ar to saistītie pasākumi

 

Skolas pašpārvaldes un skolas padomes aktivitātes karjeras atbalsta pasākumos

Interešu izglītība, individuālās stundas un konsultācijas

IV. Karjeras izglītības vērtēšana

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 5.–6. klasē

Beidzot 5. klasi, izglītojamais:
• ir iepazinies ar dažādām profesijām;
• izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē;
• izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību;
• mēģina izzināt savas personīgās intereses un spējas;
• izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
• Izglītojamais spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, personiskās īpašības, spējas un iemaņas.
• Izglītojamais prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai un sava pozitīva tēla veidošanai.
• Izglītojamais spēj noteikt savas attīstības mērķus.
• Izglītojamais spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, realitātei neatbilstošus cilvēku un profesiju aprakstus.
• Izglītojamais ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, prasmes mācīties un izpratne par darba, tajā skaitā arī komandas darba, nozīmi.

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
• Izglītojamais izprot, ka darba dzīve nav tikai iešana uz darbu un naudas pelnīšana; saprot,
ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti.
• Izglītojamais spēj aprakstīt, kādas izmaiņas ir notikušas darba pasaulē (raksturot izmaiņas darba pasaulē).
• Izglītojamais zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu; zina, kur meklēt karjeras konsultantu palīdzību; ir spējīgs izmantot informācijas avotus.
• Izglītojamais spēj izveidot profesiju grupas pēc to atzīmēm.
• Izglītojamais apzinās savas iespējas. Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
• Izglītojamais spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus.
• Izglītojamais prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā.
• Izglītojamais spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras iespēju
un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā.
• Izglītojamais spēj apsvērt dažādas iespējas un, ja nepieciešams, spēj koriģēt vai mainīt savus plānus.
• v izprot, ko nozīmē “tikt galā” mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms uz ilgtermiņa karjeras plānošanu.
• Izglītojamais spēj (daļēji) uzņemties atbildību par savas personības attīstību.
• Izglītojamais spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē pēdējā laikā.

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 7.-9. klasē

Beidzot 9. klasi, izglītojamais:
• sāk apzināties savas iespējas un sāk  reālistiski samērot  savas  intereses, spējas/dotumus, personīgās īpašības un vērtības;
• spēj novērtēt un samērot savas spējas, vēlmes un iespējas pieņemt ar karjeras izvēli
saistītos lēmumus;
• ir ieinteresēts turpināt savu izglītību; izzina savas tālākizglītības iespējas; spēj savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju;
• ir ieguvis zināšanas par vietējo darba tirgu;
• izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību;
• izprot saistību starp nodarbošanos/darbu/profesiju un dzīves stilu;
• izprot mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus;
• spēj saskatīt izvēles iespējas/alternatīvas karjeras iespēju izvēlē.

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
• Izglītojamais ir veicis vienkāršus sevis novērtēšanas testus, lai noteiktu savus īstermiņa un ilgtermiņa izglītības un karjeras plānošanas mērķus.
• Izglītojamais spēj noteikt un novērtēt, kāda ir viņa ārpusklases darbā apgūtā pieredze un zināšanas par darba pasauli.
• Izglītojamais spēj pielietot iegūtās analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras plānošanā.
• Izglītojamais ir spējīgs paskaidrot, kāpēc ir nepieciešams cīnīties pret stereotipu veidošanu un diskrimināciju skolā un darbā. Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
• Izglītojamais spēj izskaidrot terminu “karjera” tā plašākajā nozīmē.
• Izglītojamais spēj vispārīgi aprakstīt, kas ir darba tirgus un kādas ir izglītības un profesionālās apmācības iespējas dažādās izglītības iestādēs.
• Izglītojamais spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, sameklēt, analizēt un izmantot informāciju par dažādām karjeras iespējām (darba tirgu, izglītību).
• Izglītojamais zina, ka personīgās veselības stāvoklis/problēmas varētu būt par šķērsli dažu profesiju izvēlē.
• Izglītojamais spēj izmantot zināšanas par darba pasauli un ārpusklases pasākumos gūto
pieredzi, lai paplašinātu savas karjeras iespējas.
• Izglītojamais spēj formulēt savas attīstības iespējas pēc pamatizglītības iegūšanas. Lēmumu pieņemšanā, plānošanā u n tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
• Izglītojamais spēj izvēlēties un izmantot atbilstošas lēmumu pieņemšanas metodes.
• Izglītojamais spēj salīdzināt dažādas iespējas, kā kritērijus izmantojot gan personīgo pieredzi, gan izmantojot informāciju, kas iegūta no dažādiem informācijas avotiem.
• Izglītojamais, plānojot savu nākotni, spēj apsvērt arī ar finansēm saistītos faktorus.
• Izglītojamais prot reāli plānot savu darbību un nenovirzīties no noteiktajiem mērķiem.
• Izglītojamais zina, kādas ir prasības (kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības ir nepieciešamas) un kas jādara, iestājoties izvēlētajā izglītības iestādē.
• Izglītojamais izprot savas un potenciālā darba ņēmēja tiesības.
• Izglītojamais māk sazināties un sadarboties ar citiem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās.
• Izglītojamais prot apkopot, uzturēt un izmantot savu personīgo informāciju.
• Izglītojamais prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai tiktu uzņemts

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 10.-12. klasē

Beidzot 12. klasi, izglītojamais:
• saprot koncepciju par darba tirgu mainīgumu;
• saskata vietēja un starptautiskā darba tirgus tendences;
• izprot sakarības starp izmaiņām darba tirgū un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem;
• ir ieinteresēts attīstīt tās personiskās īpašības un iemaņas, kas ir būtiskas dažādā m profesijām;
• spēj atrast interesantu informāciju par profesijām, izglītību un mācīšanās iespējām;
• prot izstrādāt pagaidu termiņa karjeras plānus, analizējot savas personiskās īpašības un prasmes, vērtības un panākumu kritērijus;
• spēj sameklēt darbu un konkurēt darba tirgū; ir interesēts attīstīt šīs prasmes (rakstīt CV/autobiogrāfiju, meklēt informāciju par darba vakancēm, reprezentēt sevī darba intervijā u.c.);
• ja nepieciešams, izmanto speciālista (karjeras konsultanta, psihologa, ārsta u.c.) konsultācijas;

V. Karjeras izglītībā izmantojamās metodes

Nr.

Metode

Prasmes

1.

Anketēšana/aptauja

Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi.
Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba pasaules iespējas.

Attīstīt prasmi kritiski domāt.

2.

Analīze

Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām.
Apgūt prasmes, lai “gribu, varu, vajag’’ veidotu.

votu pumu

3.

Brīvais raksts

Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas.

4.

Darbs ar informācija

avotiem

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju.

5.

Darbs grupās

Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus.

6.

Darbs pāros

Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu.

7.

Diskusija

Mācīties    izteikt     mutiski     savu     viedokli,     to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas.
Meklēt problēmu risinājumu.

8.

Dubultā dienasgrāmata

Veidot prasmi atrast tekstā nepieciešamo informāciju, to analizēt, paust savu viedokli, balstoties uz pieredzi.

9.

Ekskursijas

Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām.

10.

Ēnu diena

Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus.

11.

Eseja

Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli.

12.

Individuālais darbs

Mācīties strādāt patstāvīgi.

13.

INSERT metode

Apgūt prasmi izvērtēt informāciju.

14.

Intervija

Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu.

15.

IT tehnoloģiju

izmantošana

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā.

16.

Pārrunas/sarunas

Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot viedokli, iegūt informāciju pārrunu ceļā, nenovirzoties no tēmas, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem.

17.

Pašvērtējums/pašanalīze

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi.

18.

Pētījums

Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam.

19.

Prāta vētra

Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē.

20.

Prezentācija

Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu.

21.

Prognozēšana

Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu.

22.

Projekts

Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt teoriju ar praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus.

23.

Seminārs

Mācīties atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt vīziju to uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, pieņemt lēmumu, izdarīt kopsavilkumu – rezumēt.

24.

Spēles (lomu situāciju, lietišķās)

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem.
Iejusties    lomās,     kas    attālinātas    no     skolēna būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas.

25.

SVID analīze

Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un attīstības iespējas.

26.

T-tabula

Apgūt iemaņas izvērtēt parādību no vairākiem

Aspektiem.

27.

Tests

Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu interese radīšanai.

28.

Tikšanās

Iegūt    informāciju    par     kādu    jomu     intereses radīšanai.

29.

Venna diagramma

Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu.

30.

Vērošana

Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus.

VI. Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamie materiāli

www.skillage.eu 

Skillage karjeras tests (angļu valodā)

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

7 karjeras izvēles testi

http://www.dreamfoundation.eu/lv_LV/career-test/page1

Sevis izzināšanas tests

http://www.testi.lv/index.php?a=55

Sevis izzināšanas testi

http://www.balticstudent.eu/index.php/lv/sakums/informativi-raksti/278-karjeras-izveles-krustceles-vol-1

Dažādi sevis izzināšanas testi

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

Dž. Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

 

http://www.careerpath.com/

Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)

http://www.prakse.lv/consultative/test/id/1

Tests, lai noskaidrotu piemērotākās darbības jomas, un gūt noderīgus padomus, kā likt Taviem apzinātiem un slēptiem talantiem strādāt Tavā labā!

www.ecdl.lv

ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)

http://www.careertest.net/

Karjeras testi (angļu valodā)

http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.quizrocket.com/career-quiz

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.123test.com/career-test/

Dažādi testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.ivillage.co.uk/what-career-will-suit-your-personality/121527

Tests Kāds darbs vispiemērotākais jūsu personībai (angļu valodā)

http://www.ipersonic.com/test/step1.html

Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.colorwize.com/index.asp

Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību  (angļu valodā)

http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career-tests.htm

Dažādi testi sevis izzināšanai (angļu valodā)