No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskola ir iesaistījusies projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektaNr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta mērķis ir veicināt  ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Projekta ietvaros tiks veidota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. 

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolā projektā iesaistīti divdesmit seši skolēni no pamatskolas 8. un 9. klasēm skolēni un vidusskolas 10.,11 un 12. klases skolēni, kuriem nepieciešams atbalsts mācību stundu laikā vai nepieciešamas papildus konsultācijas kādā no mācību priekšmetiem, kā arī atbalsta personāla konsultācijas karjeras izvēles, mācību motivācijas un citos jautājumos. Daļa skolēnu iepriekš mācījušies mazākumtautību izglītības programmās, tādēļ nepieciešams papildus atbalsts vairākos mācību priekšmetos. Skolēnu vecākiem paredzētas atbalsta personāla konsultācijas.

2017./2018. mācību gada 1.semestrī projektā  iesaistīti piecpadsmit pedagogi, kuri pilda pedakoga, pedagoga palīga funkcijas vai sniedz konsultatīvo atbalstu, kā arī divi psihologi un viens sociālais pedagogs.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

Plašāka informācija par projektu – http://www.pumpurs.lv