No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g.

Mērķis: plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši izglītības standartos noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas izglītības programmu īstenošanu.

Uzdevumi:
- nodrošināt mācību procesu ar izglītības standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru,
- nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai,
- veikt skolēnu, pedagogu un skolas darbinieku apkalpošanu, popularizēt jaunāko mācību literatūru, izglītības tendences un virzienus, sadarboties ar skolas administrāciju un MK vadītājiem,
- atbalstīt un piedalīties skolas pasākumos.

Joma

Plānotie pasākumi

Prioritāte

Norises laiks

Piezīmes

Sadarbība ar skolēniem, skolotājiem un skolas administrāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Skolas bibliotēkas darba plāna sastādīšana 2017./2018.mācību gadam.

     

2. Sadarbība ar pedagogiem un skolas administrāciju - plānot un sastādīt mācību līdzekļu iepirkšanas pasūtījumus.

Metodisko paņēmienu izvēle mācību satura plānošanā

Visu mācību gadu

 

3. Informāciju sniegšana par skolas bibliotēkā pieejamajiem materiāliem.

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību stundās un konsultācijās.

Visu mācību gadu

 

4. Jauno bibliotēkas lietotāju reģistrācija, grāmatu izsniegšana un saņemšana.

 

Visu mācību gadu

 

5. Bibliotēkas lietotāju reģistra pārskatīšana.

 

Oktobris,
aprīlis

 

6. Mācību grāmatu un metodisko līdzekļu iegādāšanās un nodošana Iļģuciema sieviešu cietumam.

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību stundās un konsultācijās.

Septembris,
oktobris

 

7. Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu darbu izstrādei nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.

 

Oktobris –
februāris

 

8. Piedalīšanas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”.

 

Oktobris - decembris

 

9. Atbalsts skolēniem anketas aizpildīšanā “Lasi un vērtē!”

 

Janvāris

 

10. Bibliotēkas resursu (grāmatu, skolotāja grāmatu, uzziņu literatūras, datora, skenera) izmantošana mācību stundu sagatavošanai.

Skolotāju metodiskais darbs e-mācību vidē.

Visu mācību gadu

 

11. Aptauja par mācību līdzekļiem 2018./2019.m.g.

 

Februāris

 

12. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksta sastādīšana 2018./2019.mācību gadam.

Marts - aprīlis

 

13. Gada pārskata sagatavošana un bibliotēkas datu pievienošana Latvijas Kultūras kartei.

 

Februāris

 

14. Darba analīze par 2017./2018. mācību gadu.

 

Jūnijs

 

Informācijas pakalpojumi

1. Informācijas sniegšana par pieejamo literatūru, e-resursiem, digitālajiem mācību resursiem mācību stundām, ārpusstundu pasākumiem.

Metodisko paņēmienu izvēle mācību satura plānošanā.

Visu mācību gadu

 

2. Skolas mājās lapā informācijas veidošana par bibliotēkas aktivitātēm.

Skolas tēla popularizēšana.

Decembris - jūnijs

 

3. Iepazīstināšana ar jaunieguvumiem
- informācijas stendā,
- skolas mājas lapā.

 

Pēc iepirkumiem

 

4. Bibliotēkas tematisko un literāro izstāžu veidošana (skat. „Tematiskās un literārās izstādes”).

 

Visu mācību gadu

 

Krājuma komplektēšana un organizācija

1. Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu iegāde.

Metodisko paņēmienu izvēle mācību satura plānošanā.

  

 

 

 

 

Septembris - novembris

 

2. Bibliotēkas iespieddarbu tehniskā apstrāde.

Visu mācību gadu

 

3. Iespieddarbu norakstīšana. Darbs ar bibliotēkas fonda neaktuālo un nolietoto literatūru.

Janvāris, jūnijs

 

4. Grāmatu krājuma kārtošana.

Katru dienu

 

5. Grāmatu krājuma saglabāšanas veidošana:
- parādnieku saraksts,
- darbs ar parādniekiem,
- grāmatu labošana.

Maijs – jūnijs

Pēc vajadzības

 

6. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu faktisko daudzumu pārbaude māc. kabinetos.

Aprīlis, maijs

 

7. Pamatlīdzekļu inventarizācija.

Oktobris, novembris

 

Tematiskās un literārās izstādes.

 

 

 

           
 - Tematiskā izstāde “Jaunieguvumi”.

Skolas tēla popularizēšana.

 

 

 

           

Septembris

 
 - Tematiskā izstāde “Zinību diena”.

Oktobris

 
 - Literārā izstāde “Dzeja, kas sirdij”.

Oktobris

 
 - Literārā izstāde “Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150”.

Oktobris

 
 - Tematiskā izstāde “Mūsu vēsture” (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).

Novembris

 
 - Literārā izstāde “Rakstniekam Andrejam Upītim – 140”.

Decembris

 
 - Tematiskā izstāde “Caur Ziemassvētku puteņiem”.

Decembris

 
 - Literārā izstāde “2017.g. grāmatas jubilāri”.

Janvāris

 
 - Tematiskā izstāde “1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.

Februāris –marts

 
 - Tematiskā izstāde “Mīlestības dienu gaidot”

Marts - aprīlis

 
 - Tematiskā izstāde “Raibās Lieldienas”.

Aprīlis

 
 - Tematiskā izstāde “23. aprīlis – Pasaules grāmatu diena”.

Maijs

 
 - Tematiskā izstāde “Kur mācīties tālāk?” (Informācijas sagatavošana par karjeras izvēli).

Maijs

 
 - Literārā izstāde “Dzejniekam Imantam Ziedonim – 85”.

Maijs

 
 - Tematiskā izstāde “Maijs – Eiropas mēnesis”.

Maijs

 

Atbalsts pedagogiem

 

1. Nodrošinājums skolotājiem ar mācību komplektiem un citiem mācību līdzekļiem, lai veidotu materiālus e- mācību vidē.

Skolotāju metodiskais darbs e-mācību vidē.

Septembris – novembris

 

2. Nodrošinājums svešvalodas skolotājiem ar metodiskiem komplektiem Solutions, CHOICES, AusBlick , lai veidotu materiālus e- mācību vidē.

E-mācību vides un citu IT resursu izmantošana mācību stundās un konsultācijās.

Septembris – novembris

 

3. Informācijas sniegšana par pieejamo pedagoģisko un metodisko literatūru, lai strādāt ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību stundās un konsultācijās.

Visu mācību gadu

 

Atbalsts skolas pasākumiem

 

1. Mācību priekšmeta mēneša ietvaros veidot grāmatu un citu materiālu izstādes:
- Vēsture
- Svešvalodas, māksla
- Dabas zinības
- Latviešu valoda un literatūra

Metodisko paņēmienu izvēle mācību satura plānošanā.

 

 

Oktobris - aprīlis

 

2. Atbalsts skolēniem darbā ar projektiem.

Novembris – februāris

 

3. Atbalsts ārpusstundu pasākumiem.

Visu mācību gadu

 

Bibliotēkas darbinieka tālākizglītība

1.Piedalīšanās Izglītības pārvaldes un citu institūciju rīkotājos izglītojošajos un pieredzes apmaiņas semināros.
2.Piedalīšanās informatīvi-izglītojoša ekskursijā.

Pedagoģisko darbinieku mācību gada darba kvalitātes novērtēšana

Pēc Rīgas pilsētas Izglītības pārvaldes vai LNB plāna.

 

 

Skolas bibliotekāre Janina Kubecka