Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumus Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".