No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

RĪGAS 14. VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā
2016. gada 03. oktobrī Nr. VSV14-16-3-nts

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
Audzināšanas darba virzieni 2016. – 2018. gadam

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.480, 15.07.2016., Rīgas 14. vakara (maiņu)
vidusskolas attīstības plānu 2016. -2018.
gadam, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
nolikuma 44.2 punktu.

 1. Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk tekstā – Skolas) audzināšanas darba virzieni nosaka audzināšanas darba mērķus un uzdevumus skolā triju gadu periodam.
 2. Skolas audzināšanas darba mērķis - radoši izglītojamie, kas līdzatbildīgi iesaistīti kvalitatīvā mācību procesā, daudzveidīgu pasākumu organizēšanā un līdzdalībā; katra izglītojamā personiska atbildība par skolas labo vārdu.
 3. Skolas audzināšanas darba uzdevumi audzināšanas mērķa sasniegšanai:
  • 3.1. Veicināt katra izglītojamā personības veidošanos un attīstību;
  • 3.2. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu valsti;
  • 3.3. Iepazīstināt ar kultūras pamatvērtībām;
  • 3.4. Sekmēt saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē;
  • 3.5. Veicināt un nostiprināt pašizglītošanās prasmes;
  • 3.6. Sekmēt pozitīvu attieksmi pret veselīgu un drošu dzīvesveidu;
  • 3.7. Sekmēt izpratni par latvisko dzīvesziņu.
 4. Audzināšanas darba tēmas:
  • 4.1. Drošība un sociālo iemaņu veidošana;
  • 4.2. Veselīgs dzīvesveids un atkarību profilakse;
  • 4.3. Darbība ekstremālās un nestandarta situācijās;
  • 4.4. Uzvedība un saskarsmes kultūra;
  • 4.5. Pilsoniskā audzināšana - Latvijas valsts vēsture, Satversme, simbolika un valsts svētki;
  • 4.6. Karjeras izvēle un veidošana;
  • 4.7. Personības attīstība.
 5. Izmantojamās metodes skolas audzināšanas darbā:
  • 5.1. Izklāsts un pārrunas;
  • 5.2. Literatūras un citu materiālu izmantošana;
  • 5.3. Filmas un prezentācijas, to apspriešana;
  • 5.4. Lekcijas un diskusijas, situāciju analīze;
  • 5.5. Konkursi un sacensības;
  • 5.6. Intervijas, aptaujas, anketēšana.
 6. Audzināšanas darba formas:
  • 6.1. Audzināšanas stundas;
  • 6.2. Skolas tradicionālie svētku pasākumi;
  • 6.3. Mācību ekskursijas un pārgājieni;
  • 6.4. Tematiskie vakari;
  • 6.5. Projektu darbu izstrāde;
  • 6.6. Skolēnu pašpārvaldes darbība;
  • 6.7. Sporta diena.
 7. Audzināšanas darba uzdevumi un metodes tiek integrētas mācību darbā un iekļautas mācību priekšmetu tematiskajos plānos.
 8. Katru mācību gadu tiek sastādīts mācību gada darba plāns, nosakot atbildīgo par audzināšanas darba plāna īstenošanu un uzraudzību. Audzināšanas darbu skolā koordinē audzināšanas metodiskā komisija, kuras sastāvu un metodiskās komisijas vadītāju katra mācību gada sākumā ar rīkojumu nosaka Skolas direktors.
 9. Audzināšanas darba izvērtēšana tiek iekļauta ikgadējos skolotāju pašvērtējumos.
 10. Izglītojamo izpēti veic atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātāju, klašu koordinatoru un mācību priekšmetu skolotājiem. Izglītojamo izpēte tiek balstīta uz audzināšanas darbā izvirzītajām aktualitātēm, skolas izvirzītajiem audzināšanas mērķiem un uzdevumiem. Izpētes rezultāti tiek apkopoti, izdarīti secinājumi. Tēmas izglītojamo izpētei:
  • 10.1. Sociālā statusa un attieksmju izpēte;
  • 10.2. Skolas darbības izvērtējums, priekšlikumi skolas darba attīstībai;
  • 10.3. Personības izpēte, pašnovērtējums;
  • 10.4. Vērtību orientācijas izpēte;
  • 10.5. Mācību pieredzes un mācīšanās procesa kvalitātes izpēte;
  • 10.6. Saskarsmes izpēte;
  • 10.7. Karjeras izvēles izpēte;
  • 10.8. Mācību motivācijas izpēte
 11. Audzināšanas stundu sadalījums:
  • 11.1 Skolas mācību gada darba plānā tiek paredzētas vienotās audzināšanas stundas – viena mēnesī. Vienoto audzināšanas stundu tēmas tiem apspriestas un apstiprinātas audzināšanas metodiskajā komisijā;
  • 11.2. Septembrī un janvāri audzināšanas stundās notiek skolēnu instruktāža drošības jautājumos saskaņā ar Skolas Iekšējās kārtības noteikumos paredzēto grafiku;
  • 11.2. Pārējās audzināšanas stundas notiek saskaņā ar audzinātāja darba plānu atbilstoši šajā dokumentā iekļautajām audzināšanas darba tēmām.
 12. Sadarbība ar vecākiem notiek dažādās formās – vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās vai konsultācijās, sniedzot aktuālu informāciju e-klases e-žurnālā vai telefoniski vai pa e-pastu. Sadarbību organizē klases audzinātājs vai klašu koordinators, tās inicatori var būt atbalsta personāls, skolas administrācija vai pēc vajadzības arī mācību priekšmetu skolotāji. Sarunas ar vecākiem tiek fiksētas e- klases e- žurnālā, sadaļā Pielikumi – Sarunas ar izglītojamiem un vecākiem.
 13. Grozījumus Skolas audzināšanas darba virzienos tiesīgs ierosināt klases audzinātājs vai klašu koordinators, jebkurš mācību priekšmeta skolotājs, metodiskās komisijas vadītājs, atbalsta personāls  vai skolas administrācija. Grozījumus Skolas audzināšanas darba virzienos akceptē Skolas  metodiskā padome un ar rīkojumu apstiprina skolas direktors.