No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

RĪGAS 14.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3814900734, Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2016. gada 1. martā Nr. VSV14-16-1-nts

Grozījumi Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
Darba kārtības noteikumos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā" 8.¹pantu, Darba likuma 91.,
92. pantu, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas nolikuma
44.2 punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta rīkojuma Nr. 87-rs, 03.02.2016. "Par iestāžu
pretkorupcijas pasākumiem 2016.gadā"prasībām

Veikt grozījumus Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas Darba kārtības noteikumos, 16.11.2015.,VSV14-15-2-nts, iekļaujot papildus sadaļas Darba attiecības pie cita darba devēja un Skolas direktora aizvietošana.

XII.  Darba attiecības pie cita darba devēja
75. Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem. Darbinieka tiesības veikt blakus darbu var ierobežot darba devējs, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.
76. Darbinieks rakstveidā informē Skolas direktoru par darbu pie cita darba devēja, stājoties darbā Skolā, un atkārtoti savlaicīgi pirmsjaunu darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar citu darba devēju.
77. Darbiniekam  ir pienākums savlaicīgi rakstiski informēt Skolas direktoru par izmaiņām darba līguma nosacījumos pie cita darba devēja (darba slodzes izmaiņas, darba režīma izmaiņas u.c.) vai par darba attiecību izbeigšanu pie cita darba devēja, ja tas skar Skolas direktora kā darba devēja aizsargājamās intereses vai šīs izmaiņas var negatīvi ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.
78.Valsts amatpersonu amata savienošanu ierobežo likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Valsts amatpersona, kas vēlas savienot amatu ar citu amatu (akreditācijas, vērtēšanas, vēlēšanu vai citu komisijas locekļu amatu, uzņēmuma līguma, honorārlīguma vai pilnvarojuma pildīšanu u.c.) un šāda amatu pildīšana ir pieļaujama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vienu mēnesi pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz Skolas direktoram lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Skolas direktors izvērtē, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un sagatavo rīkojumu par valsts amatpersonas lūguma saskaņošanu un atļauju veikt amatu savienošanu vai atteikumu atļaut savienot amatus.
79. Ja darbinieks, kas ir valsts amatpersona, veic pedagoģisko darbību pie cita darba devēja, rakstisks lūgums Skolas direktoram jāiesniedz savlaicīgi pirms katra mācību gada, norādot darba slodzi pie cita darba devēja, un atkārtoti pirms katrām darba slodzes izmaiņām pie cita darba devēja. Skolas direktors izvērtē, vai darbs pie cita darba devēja nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un saskaņo amatu savienošanu vai rakstiski informē darbinieku par saskaņojuma atteikumu, pamatojot savu lēmumu.

XIII. Skolas direktora aizvietošana
80. Skolas direktora prombūtnē viņu var aizvietot darbinieks, kas ir valsts amatpersona. Iestādes vadītāja pienākumu izpildītājam pienākumu pildīšanas laikā ir jāievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu vadītāju darba kārtības noteikumi.