No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

 

RĪGAS 14. VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3814900734, Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas

Ētikas kodekss

Rīgā, 2015. gada 16. novembrī

Izdots saskaņā ar Rīgas domes lēmumu Nr. 3913,
08.07.2008. ”Par Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas
kodeksu un Ētikas komisijas paraugnolikumu”,
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksu un Rīgas
14. vakara (maiņu) vidusskolas  nolikuma 44.2 punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt  Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk – Skolas) valsts amatpersonu un darbinieku (turpmāk kopā – darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa prasībām.

2. Darbinieks savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

3. Lai sasniegtu amata mērķus, darbinieks ievēro šādus ētikas pamatprincipus:
3.1. taisnīgumu;
3.2. atbildīgumu;
3.3. objektivitāti un neatkarību;
3.4. atklātību;
3.5. godīgumu;
3.6. profesionalitāti.

4. Ētikas kodeksa uzdevums ir:
4.1. veicināt darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs;
4.2. novērst jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi un lēmumu pieņemšanu.

II. Skolas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi

5. Skolas darbiniekam, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā, jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi:
5.1. taisnīgums:
5.1.1. darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot nepamatotas privilēģijas kādai no tām;
5.1.2. darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar normatīviem aktiem un vispārējiem tiesību principiem;
5.2.  atbildīgums:
5.2.1. amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;
5.2.2. darbinieks sniedz informāciju Skolas direktoram vai Skolas Ētikas komisijai par šī kodeksa pārkāpumiem, ko izdarījuši citi darbinieki, gadījumiem, kad darbiniekam liek rīkoties nelikumīgi, neētiski vai veidā, kas saistīts ar sliktu pārvaldību;
5.2.3. Skolas direktors ir atbildīgs, lai darbiniekam, kas pamatoti un labticīgi ziņo par jebkuru no iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem, netiek nodarīts nekāds kaitējums;
5.3. objektivitāte un neatkarība:
5.3.1. pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;
5.3.2.  darbinieks ir pastāvīgs un neatkarīgs savu pienākumu izpildē, norobežojas no personīgām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanās sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas);
5.4. atklātība:
5.4.1. darbiniekam ir pienākums nekavēt oficiālās informācijas, ko var un vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, un pienākums nesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju;
5.4.2. darbinieks drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību un konfidencialitāti;
5.4.3. darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu uzdevumu pildīšanu;
5.5. godīgums;
5.6. profesionalitāte:
5.6.1. darbinieks, veicot savus pienākumus, neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņa profesiju vai Skolu; nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi; nenoniecina citu darbinieku darbu;
5.6.2. darbinieks neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godaprātu, objektivitāti un neatkarību vai negatīvi iespaidot Skolas reputāciju.

III. Interešu konflikta novēršana

6. Darbinieks lēmumus pieņem vienīgi sabiedrības interesēs, ievērojot Ētikas kodeksā noteikto. Darbinieks neizmanto amata stāvokli un Skolas resursus privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai.

7. Darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar savām, savas ģimenes un citu radinieku, darījumu vai politisko partneru personiskajām vai mantiskajām interesēm.

8. Darbinieks nepieņem jebkādas tiešas vai netiešas dāvanas, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu. Sadarbības partneru un citu personu dāvinājumi, ja tiem ir suvenīra raksturs, ir Skolas īpašums.

9. Par situāciju, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu par šādu ietekmi) darbinieka, tā radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses, darbinieks informē Skolas direktoru vai pastāvīgi pieņem atbilstošu lēmumu, lai novērstu šādu situāciju.

10. Pirms stāšanās darbā kā valsts amatpersonai, jāatrisina jebkurš interešu konflikts, par kuru sniedzis informāciju amata kandidāts.

IV. Skolas darbinieka uzvedības pamatprincipi

11. Darbinieks izturas ar cieņu pret Skolu un darba devēju.

12. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda vai cienās aizskaršanu.

13. Darbinieks ar savu izturēšanos pret citiem darbiniekiem un personām nedrīkst radīt pamat aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli.

14. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

15. Saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām darbinieks izturas ar cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs, respektējot ikviena likumiskās tiesības.

16. Vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas.

17. Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Skolā.

V. Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšana

18. Sūdzības par darbinieka šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Ētikas komisija. Ētikas komisiju izveido un tās nolikumu apstiprina Skolas direktors.

19. Ja saņemta sūdzība par Ētikas komisijas locekli, Ētikas komisijas loceklis, par kuru saņemta sūdzība, nepiedalās sūdzības izskatīšanā.

VI. Noslēguma jautājums

20. Darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes.