No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Skolēniem

RĪGAS 14.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3814900734, Margrietas ielā 4, Rīgā, LV–1046, tālrunis/fakss 67611023,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2017. gada 5. decembrī Nr. VSV14-17-5-rs

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā Ministru Kabineta noteikumiem
Nr. 591, 13.10.2015. “Kārtība, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un
atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo
klasi” II daļu, sadarbības līgumu Nr. 13-03,
noslēgtu 2013. gada 6. novembrī ar
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietumu
un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
nolikuma 44.2 punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

 • Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) izglītojamo uzņemšanas noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu Skolas īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
 • Izglītojamie pamatskolā tiek uzņemti pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programmā (kods 23011112). Izglītības programmas īstenošanas vietā Margrietas ielā 4 mācības notiek 5 (piecas) dienas nedēļā, īstenošanas vietā Iļģuciema cietumā Tvaikoņu ielā 3 mācības notiek 4 (četras ) dienas nedēļā.
 • Izglītojamie vidusskolā klātienē tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011012), īstenošanas vieta Margrietas iela 4, mācības notiek 4 (četras) dienas nedēļā.
 • Izglītojamie vidusskolā neklātienē tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011013), īstenošanas vieta Margrietas iela 4, mācības notiek 2 (divas) dienas nedēļā pirmdienās, otrdienās vai trešdienās, ceturtdienās; vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 31012013), īstenošanas vieta Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, mācības notiek 4 (četras) dienas nedēļā.

 

II. Dokumentu pieņemšana

 • Izglītojamo uzņemšana nākamajam mācību gadam tiek uzsākta jūnija pirmajā darba dienā un turpinās visu mācību gadu.
 • Iestājoties skolā, izglītojamais un viņa vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:
  • Skolas reģistrācijas apliecību;
  • Skolas akreditācijas lapu;
  • Skolas īstenoto izglītības programmu licencēm;
  • Skolas īstenoto izglītības programmu akreditācijas lapām;
  • Skolas Nolikumu;
  • Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
  • Skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem.
 • Iestājoties Skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • vecāka (aizbildņa) iesniegums (izglītojamiem, kuri jaunāki par 18 gadiem);
  • izglītojamā iesniegums;
  • medicīniskā karte (026/u veidlapa) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes

      (veidlapa Nr. 027/u);

  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts izglītības satura centra izsniegto sertifikātu (ja tādi ir) kopijas (uzrādot oriģinālu).
 • Ja izglītojamais ir obligātajā izglītības vecumā un atrodas ieslodzījuma vietā, iesniegumu tiesīga iesniegt par ieslodzītā resocializāciju atbildīgā cietuma amatpersona.
 • Iesniegumus var nosūtīt elektroniski uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 • Ja  izglītojamais, kurš iepriekš mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī, stājoties Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena mācību gada laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.  
 • Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteicies Skolā, jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumus. Mācību sasniegumu vērtēšanas komisija novērtē izglītojamā valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Skola vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus un uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē. Ar direktora rīkojumu tiek noteikti viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojamie nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas prasmes pilnveidei, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

 

III. Izglītojamo uzņemšana

 • Izglītojamos Skolā uzņem Skolas direktors ar rīkojumu.
 • Skolas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības programmā mācību gada laikā informācija par izglītojamo 10 (desmit) darbadienu laikā tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta, un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.
 •  Uzņemot izglītojamos pamatizglītības otrā posma izglītības programmā, Skolas direktors slēdz rakstisku vienošanos ar nepilngadīga izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) par sadarbību, vecāku pienākumiem un tiesībām.
 • Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamos uzņem, ja ir iegūta apliecība par pamatizglītību. 11. un 12. klasē izglītojamos uzņem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi.
 • Izglītojamos visās skolas īstenotajās izglītības programmās uzņem bez vecuma ierobežojuma.
 • Izglītojamo var uzņemt Skolā kā eksterni no 18 gadu vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai valsts pārbaudījumu kārtošanai. Izglītojamais iesniedz iesniegumu un iepriekš iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, iesniegumam pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.
 • Neklātienes  izglītības programmā pilngadīgie izglītojami var mācīties, izmantojot tālmācības metodi, ja uz laiku izbraukuši no valsts, ja ir īpaši ģimenes vai darba apstākļi, kā arī veselības problēmu dēļ. Ar šiem izglītojamiem Skolas direktors slēdz vienošanos. Ja izglītojamais nepilda vienošanās prasības, viņam tiek liegta iespēja mācīties tālmācībā. Izglītojamiem, kas vēlas mācīties, izmantojot tālmācības metodi, jābūt pieejamam datoram, internetam un dokumentu skenēšanas iespējām.
 • Izglītojamo pāriešana no Skolas uz citu izglītības iestādi un uzņemšana Skolā no citas izglītības iestādes notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

IV. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu pieņemšanas un grozījumu kārtība

 • Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un tā grozījumus izdod Skolas direktors, tie var tikt izskatīti Skolas Metodiskajā padomē.
 • Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus saskaņo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

V. Noslēguma jautājumi

 • Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Skolas iekšējie noteikumi 16.11.2015. Nr.VSV14-17-14-nts “Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi”.

 

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Lai skolēns izglītības iestādē varētu saņemt brīvpusdienas, ir jābūt noformētai “Skolēna e kartei”!

Brīvpusdienas piešķir:

 • Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un, kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Lai saņemtu brīvpusdienas:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var vērsties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, kur :

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā.

Iesnieguma izvērtēšana:

 • ja iztikas līdzekļu deklarācija nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā, Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam ienākumu līmenim un pieņems lēmumu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamā tiesībām saņemt pašvaldības apmaksātas pusdienas,
 • ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, Rīgas Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņems ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.
 • Rīgas Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt izglītojamam brīvpusdienas elektroniski (īsziņas formā) informēs skolēna likumisko pārstāvi.

Skolēnam ir tiesības saņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz mācību semestra beigām. Skolēnu brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota “Skolēna e karte”, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā izvietotajā kartes reģistrēšanas terminālī vienu reizi dienā.

“Skolēna e kartes” noformēšana

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var elektroniski pieteikt savam nepilngadīgajam bērnam “Skolēna e karti” Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv vai klātienē kādā no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem – Spīķeru iela 1, Vienības gatve 117A, Kurzemes prospekts 137, Prāgas iela 1, Brīvības iela 384b, Brīvības iela 191, Brīvības iela 49/5, līdzi ņemot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus. Piesakoties elektroniski, “Skolēna e karte” tiek izgatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pieteicēja izvēlētajā klientu apkalpošanas centrā, bet, piesakoties klātienē, tā tiek izgatavota un izsniegta uz vietas. Ja iepriekš izsniegtā “Skolēna e karte” ir nozaudēta, nolaupīta, anulēta vai bloķēta tā derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā kartes turētāja vainas dēļ, kartes atkārtotā izgatavošana maksā 2.85 eiro. Papildus informāciju par “Skolēna e kartes” izsniegšanas un lietošanas kārtību var iegūt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv vai, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centri :

Latgales rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"

Avotu ielā 31 k.2,

t. 67037695

Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"

Lomonosova ielā 1 k-19,

t. 67037471,

t. 67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"

Salnas ielā 2,

t. 67037447

Pārdaugavas rajona nodala

Teritoriālais centrs „Āgenskalns"

Ed. Smiļģa ielā 46,

t. 67012271

Ziepju ielā 13,

t. 67026025

Teritoriālais centrs „Dzirciems"

Baldones ielā 2,

t. 67012369

Teritoriālais centrs „Bolderāja"

Dolomīta ielā la,

t. 67037559

Teritoriālais centrs „Imanta"

Imantas 8. Līnija1 k.2,

t. 67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Vidzeme"

Vidrižu ielā 3,

t. 67012126

Brīvības gatvē 266,

t. 67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"

Ieriķu ielā  2b,

t. 67012127

Pērnavas ielā 1,

t. 67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"

Hanzas ielā 7,

t. 67026649

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.

Apakškategorijas

Noderīgas interneta adreses

Karjera, profesijas
www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)
www.profesijupasaule.lv 

Izglītība Latvijā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas
http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo kredītiem

Izglītība ārzemēs
www.viaa.gov.lv/Euroguidance Valsts izglītības attīstības aģentūra. Informācija par studijām ārzemēs
http://brauktvainebraukt.lv
www.enic-naric.net Latvijas diplomu atzīšana ārzemēs
www.ec.europa.eu/ploteus izglītība 32 Eiropas valstīs
www.bachelorsportal.eu Bakalaura studijas Eiropā
www.scholarshipportal.eu stipendiju programmas Eiropā
www.daad.lv studijas Vācijā
http://www.educationuk.org/global studijas Lielbritānijā
www.dreamfoundation.eu mācības ārzemēs
www.intstudy.com studiju iespējas dažādās valstīs

Bērnu, jauniešu un studentu organizācijas
www.ljp.lv Bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība Latvijas jaunatnes padome
www.jaunatne.gov.lv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, iniciatīvas un projekti 13-30g veciem jauniešiem, ES programma Jaunatne darbībā
www.jaunatneslietas.lv
www.jal.lv Junior Achievement Latvia, skolēnu mācību uzņēmumi u.c.
www.lsa.lv Latvijas studentu apvienība
www.mazpulki.lv
www.skauti.lv