No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

 Lāčplēša dienas svinības skolā

Novembris mūsu skolas dzīvē katru gadu ir ļoti nozīmīgs - vēstures priekšmeta mēnesis, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas Proklamēšanas svētku pasākumi, skolēnu darbu, veltītu Latvijai, tapšana. Skolotāji, veidojot dažādus pasākumus, atrod aizvien jaunu, oriģinālu skata punktu, vienlaikus saglabājot esošās tradīcijas.

2014. gada 11. novembrī mūsu skolā notika Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) un Rīgas 14. vakara (maiņu) vIdusskolas organizētais seminārs "Pilsoniskums un patriotisms skolā", kurā piedalījās skolotājas no 10 Rīgas skolām. Semināra laikā notika trīs atklātās stundas.

Skolotājs Oskars Krīgers vadīja vēstures stundu "Latvijas brīvības cīņas" 11. klasē. Skolotāja interesantais stāstījums, perfektā vēstures faktu pārzināšana deva iespēju stundā klātesošajiem dzirdēt dziļu un pārliecinošu vēstījumu par brīvības cīņu norisi no 1918. gada novembra līdz 1919. gada jūlijam. Emocionāli ļoti uzrunājoša bija prezentācija ar M. Brauna mūziku stundas nobeigumā.

Skolotāja Elga Krone-Kalniņa šajā mācību gadā, gatavojoties valsts svētkiem, inspirējusi un vadījusi divus interesantus projektus – tapa Latvijas dzimšanas dienai veltīts plakāts, kurš veidots no skolēnu darbiem, izstrādātiem planšetdatoros, un audzēkņi izveidoja individuālās rakstu zīmes. Šo skolēnu darbu izstāde tika izveidota skolas 1. stāva gaitenī, un ar to iepazinās pasākuma dalībnieki.

Skolotāja E. Krone-Kalniņa 11. novembrī vadīja stundu "Latvijas karogs" 10. klasē. Stundai bija devīze un vizuālais logo. Stundas sākumā interesantā skolotājas sagatavotā video mācību materiālā uzzinājām Latvijas karoga izcelsmes vēsturi un tā nozīmi mūsdienās. Īsā prezentācijā par latviešu māksinieku darbiem 20. gadsimta sākumā tika uzsvērta Latvijas karoga īpašā vieta tajos, izceļot A. Cīruļa paveikto. Stundas pirmā daļa bija ļoti iedvesmojoša, tāpēc skolēni ar patiesu ieinteresētību veica savu radošo darbu – vizualizēt plīvojam Latvijas karogu pilsētu skatos, izmantojot planšetdatorus. Pēc uzdevuma izpildes notika darbu noformēšana aplikācijā Li pix un darbu demonstrēšana.

Skolotāja Lita Eglīte vadīja latviešu valodas un literatūras stundu 12. klasē "O. Vācieša patriotiskā dzeja". Stundā skolotāja izmantoja dažādas darba metodes, lai izrunātu ļoti plašu tēmu klāstu – patriotisma jēdzienu,patriotismu O. Vācieša dzejā, skolēnu domas par patriotismu. Stundā skolēni aktīvi strādāja - atbildēja uz jautājumiem, analizēja O. Vācieša dzeju, pauda savas sajūtas un salīdzināja ar Vācieša dzejā atrasto. Galvenās stundā iegūtās atziņas - patriotisms ir jūtas, to izpausmes veidi ir ļoti dažādi, daudz ir cilvēkus vienojošā un kopīgā. Skolotājas vēlējumi skolēniem padarīja stundas izskaņu gaišu.

Skolas zālē notika svētku pasākums. Skolas direktore Nora Smilga iepazīstināja ar skolu un mācību darba plānojumu, interešu izglītību.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Antonija Urža prezentēja skolas literāro gadagrāmatu "Mēs" un pastāstīja, kā patriotisma tēma ietverta visdažādākajās darba formās - apgūstot mācību saturu, veidojot kabineta vizuālo noformējumu, rakstot radošus darbus, piedaloties ārpusklases pasākumos. Skolotājas rosināti, audzēkņi dzejo, raksta prozu, gūstot atzīstamus panākumus Latvijas mērogā – piemēram, 12. klases skolniece Zane Gaide 2013. gadā ieguva pirmo vietu R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā. Svētku pasākumā skolēnu radošos darbus un fragmentus no tiem lasīja dramatiskās studijas dalībnieki Anita Alise, Sindija, Kārlis, Santa.

Vēstures un kulturoloģijas skolotāja Laura Pakse prezentēja skolas un ārpusskolas pasākumus, kuri saistīti ar pilsoniskuma un patriotisma tēmu – pārgājienus, ekskursijas, valsts svētku un tematiskus pasākumus. Skolotāja L. Pakse, veidojot šos pāsākumus vai plānojot ekskursijas, vienmēr cenšas atrast ko neredzētu, paskatīties uz notikumu vai svētkiem oriģināli. Mūsu skolā godā tiek turētas arī tradicionālas vērtības – piemēram, novembra ekskursijas uz Brāļu un Meža kapiem, kuras vada vēstures skolotājs Roberts Ķipurs.

2014. gada 11. novembra svētku pasākumā ar emocionālu un personīgu stāstu par vectēvu Kārli Sēli, latviešu strēlnieku un brīvības cīņu dalībnieku, mūs uzrunāja 11. klases skolniece Vita Divašuka, šo stāstu palīdzēja sagatavot skolotāja L. Pakse.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola, pasākuma koordinatore direktores vietniece Sandra Bērziņa, skolotāji Elga Krone – Kalniņa, Lita Eglīte, Oskars Krīgers, Aantonija Urža un Laura Pakse saņēma RIIMC pateicības rakstus, kurus pasniedza RIIMC galvenās speciālistes Sandra Cīrule un Inga Draveniece.